Afegeix pàgines noves

Per afegir una pàgina nova, feu clic al botó Afegeix al centre de la barra d’edició a la part superior de la pantalla. Trieu el tipus de contingut que voleu afegir.

En funció del tipus de contingut seleccionat, se us demanarà que proporcioneu alguna informació. Seguiu les instruccions i introduïu la informació sol·licitada i, a continuació, feu clic al botó Continua per passar a la següent.

Quan hàgiu acabat, se us dirigirà a la pàgina nova per començar a editar.

Estableix l’estat de publicació

Tingueu en compte que quan s’afegeix una pàgina nova, s’establirà com a Publicat . Per evitar que el públic vegi la pàgina, feu clic a Anul·la publicació a l’esquerra de la barra d’edició. Per fer pública la pàgina, feu clic al botó Publica a la barra d’edició.

Eliminar una pàgina

Primer cancel·leu la publicació de la pàgina mitjançant el botó de la barra d’edició i, a continuació, feu clic a Suprimeix .

Veure esborranys

Es pot veure una llista de tots els esborranys (pàgines configurades com a no publicades) mitjançant el botó Esborranys al centre de la barra d’edició. Feu clic a un per editar-lo.